Waarschuwingen
Waarschuwingen

Toepassingsgebied

Toepassingsgebied

De Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen van goederen of diensten (hierna de 'diensten') geplaatst via de website http://www.meteobelgie.be (hierna de 'Site'), die eigendom is van de BVBA MBWeb, met maatschappelijke zetel te Avenue des Cerisiers, 23 in 1420 Eigenbrakel, ingeschreven in de KBO onder het nummer 0541.631.172; e-mail : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Elke geplaatste bestelling impliceert dat de klant (hierna de 'Klant') deze verkoopvoorwaarden in zijn totaliteit en zonder voorbehoud aanvaardt, zelfs indien deze tegenstrijdig zouden zijn met zijn eigen algemene voorwaarden. Om een bestelling te plaatsen moet de klant juridisch bekwaam zijn en moet hij onder andere meerderjarig zijn.

Enkel mits een schriftelijk akkoord van MBWeb kan van deze algemene voorwaarden worden afgeweken. Elke afwijking van de algemene voorwaarden die MBWeb toekent, verklaart in geen geval de andere clausules van deze algemene voorwaarden nietig en deze blijven dus van toepassing.

De klant verklaart van MBWeb alle informatie en alle nodige adviezen te hebben ontvangen om zich toegang te verschaffen tot de diensten die worden aangeboden op het adres http://www.meteobelgie.be (hierna « de site » genoemd).

Om de aangeboden goederen en diensten te bestellen, zal de klant zich moeten identificeren en zal hij een gebruikersnaam (login) en een wachtwoord ontvangen. De klant blijft verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van zijn wachtwoord en voor het eventuele gebruik ervan zonder zijn medeweten. Bij twijfel over het vertrouwelijke karakter van het wachtwoord is het de taak van de klant om MBWeb hier onmiddellijk en schriftelijk over in te lichten op het volgende e-mailadres : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Prijs

MBWeb verbindt zich ertoe de klant, via zijn Site, de juiste en nuttige informatie te bezorgen in verband met de belangrijkste kenmerken van zijn diensten en in verband met de algemene voorwaarden. MBWeb kan zijn prijzen op elk moment wijzigen voor zover de diensten worden gefactureerd tegen de prijs die op het moment van de bestelling wordt weergegeven.

De prijs die wordt weergegeven in het overzicht van de bestelling is de totale prijs die de Klant moet betalen, inclusief de belasting over de toegevoegde waarde, alle andere taksen, alsook de leveringskosten. Alle prijzen worden weergegeven in euro.

De betaling van de aankopen zal op de betalingssite http://www.ogone.be uitgevoerd worden.

De volledige betaling zal uitgevoerd worden zodra de bank of de betalingsorganisatie de betaling goedkeurt.

Bestelling & Bevestiging

De bestelling van de diensten gebeurt op de Site nadat de Klant zijn contactgegevens en gegevens voor levering heeft ingevoerd. Bij het overzicht van de bestelling, de stap vóór de betaling, beschikt de Klant over de mogelijkheid om zijn/haar bestelling te annuleren of te wijzigen.

Een ontvangstbevestiging van de bestelling zal per e-mail naar de Klant verzonden worden naar het adres dat hij/zij heeft ingevoerd.

De Site aanvaardt de betaling via Visa en MasterCard. Indien de Klant kiest om te betalen via een kredietkaart zal het geld onmiddellijk van uw kaart worden afgehouden bij de betalingsbevestiging.

Annulering van de bestelling

Behalve in geval van overmacht kan geen enkele annulering van de bestelling door de Klant, aanleiding geven tot terugbetaling van de reeds betaalde bedragen, noch tot enige vergoeding.

Bij annulering van de bestelling door MBWeb verbindt deze laatste zich ertoe de in het kader van de bestelling reeds door de klant betaalde bedragen terug te betalen, waarbij het duidelijk is dat er geen schadevergoeding kan worden gevorderd.

Herroepingsrecht

De klant beschikt niet over een herroepingsrecht. Het herroepingsrecht is uitgesloten voor de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd.

Aansprakelijkheid

Geen enkele partij kan aansprakelijk worden gesteld voor de volledige of gedeeltelijke niet-nakoming van haar verplichtingen indien deze niet-nakoming te wijten is aan toeval of aan een rechtgevend element van overmacht zoals, en zonder dat deze lijst volledig is, overstroming, brand, onweer, het ontbreken van grondstoffen, staking van het openbaar vervoer, algemene of gedeeltelijke staking of lock-out.

De partijen komen overeen dat zij zo snel mogelijk overleg zullen moeten plegen om samen de uitvoeringsmodaliteiten van de bestelling te bepalen gedurende de situatie van overmacht.

MBWeb aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele verliezen, van welke aard ook, die een klant of een derde zou kunnen lijden bij het gebruik van de bestelde dienstverlening, bij de vertraging van de bestelling van de dienstverlening of bij de niet-levering van de dienstverlening wegens een reden buiten de wil van MBWeb om.

In het kader van de uitvoering van de dienstverlening neemt MBWeb enkel een inspanningsverplichting op zich. De klant erkent en aanvaardt bijgevolg dat de meteorologische informatie die in het kader van de uitvoering van de dienstverlening wordt meegedeeld, bestaat uit voorspellingen waarvan de betrouwbaarheid varieert en die in bepaalde gevallen onjuist kunnen blijken.

MBWeb aanvaardt tenslotte geen enkele aansprakelijkheid voor onrechtstreekse schadegevallen, van welke aard ook, zoals het verlies van exploitatie, het verlies van voordeel, het verlies van kansen, schade of kosten.

Intellectuele Eigendom

De diensten die op de Site worden aangeboden, wat ook hun methode van reproductie is, alsook de logo's, merknamen, foto's en modellen die op de Site vermeld staan, zijn eigendom van MBWeb en beschermd onder het auteursrecht en onder de titel van de intellectuele eigendom.

Elke gedeeltelijke of volledige reproductie van deze diensten, werken, logo's, merken, foto's en modellen, in welk formaat ook, al dan niet voor commerciële, sociaal-culturele of vrijwillige doeleinden, is verboden zonder toestemming van MBWeb of van de houders van de merken of van de rechten die aan deze werken of grafische creaties verbonden zijn.

De bestelling heeft, behalve mits uitdrukkelijke vermelding, geen enkele overdracht of toewijzing van welke intellectuele rechten ook tot gevolg.

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens is de BVBA MBWeb, met maatschappelijke zetel te Avenue des Cerisiers, 23 in 1420 Eigenbrakel, ingeschreven in de KBO onder het nummer 0541.631.172; e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Voor alle vragen in verband met het opslaan en de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u terecht bij MBWeb.

MBWeb verwerkt uw gegevens conform de nationale en internationale voorschriften, waaronder de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (www.privacycommission.be).

Door ons uw persoonsgegevens mee te delen, geeft u ons de uitdrukkelijke toestemming deze informatie te verwerken met de hieronder in detail vermelde doelen, waarvan de verwerking aangegeven is bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

De verwerkingsaangifte kan online geraadpleegd worden.

De verzamelde gegevens zullen in de computerbestanden van MBWeb opgeslagen worden en zullen verwerkt worden met het oog op (1) het gebruikersbeheer, (2) het beheer en de organisatie van de Goederen en Diensten die via de website besteld werden, (3) het facturatiebeheer, alsook (4) om de kwaliteit van de aangeboden prestaties te verbeteren, om u te informeren in verband met nieuwe Goederen en Diensten van MBWeb, in het bijzonder per e-mail en, heel af en toe, in verband met de partners van MBWeb.

MBWeb verbindt zich ertoe uw persoonsgegevens te beschermen en zet daartoe de nodige veiligheidsprocedures en technologieën in om ongeoorloofde toegang tot en gebruik en bekendmaking van uw persoonsgegevens te voorkomen.

U kunt zich op elk moment verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt uw webbrowser ook zodanig instellen dat u wordt ingelicht over het aanmaken van cookies of dat de aanmaak ervan wordt verhinderd (sommige diensten die cookies vereisen zullen dan echter niet meer beschikbaar zijn).

MBWeb zou ertoe genoodzaakt kunnen worden uw persoonsgegevens bekend te maken op verzoek van een wettelijke overheid of volledig te goeder trouw in de veronderstelling dat deze handeling nodig is om te voldoen aan de geldende wetten en regelgevingen. Dat zou ook het geval kunnen zijn om de rechten of eigendommen van MBWeb te beschermen of te verdedigen wanneer er tegen MBWeb een proces zou worden aangespannen.

Mits schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag, kunt u, nadat u uw identiteit hebt bewezen (kopie van de identiteitskaart en indien nodig van de statuten), ook kosteloos de persoonsgegevens bekomen die op u betrekking hebben en eventuele onjuiste, onvolledige of irrelevante gegevens laten verbeteren.

Een kopie van de persoonsgegevens zal u uiterlijk binnen 45 dagen na ontvangst van het verzoek worden bezorgd.

Varia

Wanneer, krachtens de toepassing van een wet, een regelgeving of naar aanleiding van een definitieve beslissing van een bevoegde rechtbank, één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden als ongeldig worden beschouwd of verklaard, dan heeft dat geen enkele invloed op de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden die van kracht blijven. De partijen zullen in voorkomend geval onderhandelen om één of meerdere beschikkingen overeen te komen die toelaten in de mate van het mogelijke de doelstelling te bereiken die door de nietig verklaarde clausule(s) nagestreefd werd.

Een verzuim of vertraging van de ene of de andere partij in verband met de uitvoering van een recht of een rechtsmiddel waarover ze krachtens dit contract of krachtens het toepasselijk recht beschikt, vormt geenszins een afstandsverklaring. Het afstand doen van een recht of van een rechtsmiddel moet schriftelijk gebeuren door de partij die er afstand van doet.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank.

Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. Uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Nijvel zijn bevoegd voor elke procesvoering in verband met deze overeenkomst.

© Frédéric Dechamps - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

661 bezoekers online

Wie zijn wij ?

In het kielzog van MeteoBelgique zag MeteoBelgië een paar jaar later in 2006 het levenslicht. MeteoBelgië heeft kunnen profiteren van het groeiproces en de vermaardheid van zijn grote broer om aan de Nederlandstalige gemeenschap van ons land een betrouwbare website voor te stellen op het gebied van weersvoorspellingen, klimaatanalyses en realtime waarnemingen.

Volg ons

FacebookTwitter