Waarschuwingen
Waarschuwingen

Disclaimer MeteoBelgië Mobiele

Algemene gebruiksvoorwaarden van mobiele applicaties MeteoBelgië

1.1 De mobiele applicatie wordt aangeboden en beheerd door de BV MBWeb, met maatschappelijke zetel te Avenue des Cerisiers, 23 in 1420 Eigenbrakel, ingeschreven in de KBO onder het nummer 0541.631.172; e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De gebruiker verklaart van MBWeb alle informatie en alle nodige adviezen te hebben ontvangen voor het correcte gebruik van de mobiele applicatie die toegankelijk is op de adressen :

(hierna 'de mobiele applicatie' genoemd)

De gebruiker dient ook zelf in te staan voor de nodige menselijke en informaticamiddelen om de verbinding met de mobiele applicatie te verzekeren. De gebruiker blijft bijgevolg als enige verantwoordelijk voor de menselijke en informaticamiddelen die hij/zij nodig acht.

De toegang tot de mobiele applicatie is enkel toegelaten op voorwaarde dat de huidige algemene gebruiksvoorwaarden aanvaard worden. MBWeb heeft echter het recht deze algemene gebruiksvoorwaarden op elk moment aan te passen op voorwaarde dat deze aanpassingen of koppelingen naar deze aanpassingen onmiddellijk op de mobiele applicatie bekendgemaakt worden. Elke bekendmaking kan eveneens per e-mail of via de post naar de gebruiker verstuurd worden.

Deze algemene voorwaarden zijn permanent beschikbaar op het volgende adres:
http://www.meteobelgie.be/disclaimer-mobiele.php

Door verbinding te maken met de mobiele applicatie, aanvaardt de gebruiker correcte, actuele en volledige gegevens te verstrekken en deze regelmatig bij te werken. Indien dit niet gebeurt, heeft MBWeb het recht het account te annuleren of op te schorten, of de toegang te ontzeggen tot de gehele of een gedeelte van de mobiele applicatie.

In het kader van het gebruik van de mobiele applicatie ziet de gebruiker er uitdrukkelijk vanaf:
• om het even welke inhoud met een illegaal, schadelijk, dreigend, misleidend, kwellend, lasterlijk, vulgair, obsceen, dreigend voor de persoonlijke levenssfeer van anderen, haatdragend, racistisch, of een ander laakbaar karakter af te beelden, te downloaden, te verzenden per e-mail of op eender welke andere manier ;
• om het even welke inhoud die tegenstrijdig is met de van kracht zijnde nationale en internationale wetten te raadplegen, af te beelden, te downloaden of te verzenden ;
• andere gebruikers op een dwaalspoor trachten te brengen door inbreuk te maken op de naam of handelsnaam van andere personen ;
• om het even welke inhoud die eender welk brevet, gedeponeerd handelsmerk, fabrieksgeheim, recht van intellectuele eigendom of elk ander eigendomsrecht van anderen schaadt, te downloaden, af te beelden, per e-mail of op eender welke andere manier te verzenden ;
• om het even welke ongewenste of ongeoorloofde publiciteit of ander reclamemateriaal (onder andere door het versturen van 'spam', 'junk mail', kettingbrieven of eender welke andere vorm van verzoek) te downloaden, af te beelden, per e-mail of op eender welke andere manier te verzenden ;
• om het even welke inhoud die computervirussen of eender welke andere code, dossier of programma bevat ontworpen voor de onderbreking, vernieling of beperking van de werking van software, computers of andere telecommunicatiemiddelen, zonder dat deze lijst volledig is, te downloaden, af te beelden, per e-mail of op eender welke andere manier te verzenden ;
• elke actie te ondernemen die een storend of hinderlijk effect heeft op de mogelijkheid van andere gebruikers om zich toegang te verschaffen tot de mobiele applicatie ;
• de diensten, servers, netwerken die met de site verbonden zijn te hinderen of te verstoren, of te weigeren zich te schikken naar de vereiste voorwaarden, procedures, algemene regels of overheidsbepalingen die van toepassing zijn op de netwerken die met de mobiele applicatie verbonden zijn ;
• een andere of meerdere andere gebruikers op welke manier ook te tergen ;
• persoonlijke gegevens van andere gebruikers te verzamelen of op te slaan.

1.2. MBWeb garandeert dat de elementen, diensten en functionaliteiten die ter beschikking worden gesteld van de gebruiker, indien ze volgens de gegeven aanwijzingen gebruikt worden, substantieel in overeenstemming zijn met de algemeen erkende normen en dat de door MBWeb gecreëerde en aan de gebruiker beschikbaar gestelde software en alle andere elementen de rechten van derden respecteren en, in het algemeen, niet onwettig zijn.

MBWeb moet zich, in het algemeen, houden aan een inspanningsverplichting.

MBWeb kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor eventuele rechtstreekse of onrechtstreekse schade opgelopen door de gebruiker in het kader van het gebruik van de mobiele applicatie en/of van de inhoud ervan. MBWeb is op dezelfde manier louter aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn opzet of grove nalatigheid.

De gebruiker zal MBWeb eveneens vrijwaren van klachten in de volgende gevallen :
• verlies van kansen of van bedrijfsinkomsten verbonden met de werking of niet-werking, of het gebruik of niet-gebruik van de mobiele applicatie of de inhoud die erop te vinden is of zou moeten te vinden zijn ;
• onwettelijke of ongeoorloofde indringing van derden in de webserver of de mobiele applicatie van MBWeb ;
• binnendringen van een computervirus in de webserver of de mobiele applicatie van MBWeb ;
• tijdelijke verzadiging van de bandbreedte ;
• onderbreking van de Internetverbinding om redenen buiten de controle van MBWeb.

De gebruiker aanvaardt dat de functionaliteiten die op de mobiele applicatie aangeboden worden, onderhevig zijn aan verdere ontwikkelingen. Zo kunnen bepaalde functionaliteiten verwijderd en andere toegevoegd worden, zonder dat de gebruiker de toegang tot een welbepaalde functionaliteit kan beschouwen als een verworven recht.

MBWeb zal op dezelfde manier als enige beslissen over de mogelijkheid om eender welke inhoud die op de mobiele applicatie beschikbaar is toe te voegen / te verwijderen.

1.3. MBWeb behoudt zich het recht voor om op het even welk moment en om eender welke reden de toegang tot de mobiele applicatie geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of permanent te wijzigen of te onderbreken, zonder de gebruiker daar vooraf over te moeten informeren.

Dit zal onder andere gebeuren bij onderhoudswerken van de mobiele applicatie of bij belangrijke wijzigingen van aangeboden producten en diensten en / of functionaliteiten. MBWeb kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eender welke rechtstreekse of onrechtstreekse schade die verband houdt met een wijziging, opschorting of onderbreking van de toegang tot de mobiele applicatie, om welke reden dan ook.

1.4. De gebruiker geniet een gebruikslicentie voor de mobiele applicatie en de inhoud ervan. Deze gebruikslicentie is onoverdraagbaar en kan uitsluitend voor persoonlijke doeleinden worden gebruikt. De informatie, logo's, tekeningen, merken, modellen, slogans, grafieken, enz. die toegankelijk zijn via de mobiele applicatie, zijn beschermd door het intellectuele en/of industriële eigendomsrecht.

Met uitzondering van een uitdrukkelijke toelating van MBWeb en/of de betrokken derde, is het niet toegestaan dat de gebruiker werken verdeelt of creëert die geheel of gedeeltelijk afgeleid zijn van of gebaseerd zijn op elementen die zich op de mobiele applicatie bevinden.

Het is bijgevolg verboden (en de gebruiker kan hiervoor aan niemand de toestemming geven) om een afgeleid werk te creëren, te kopiëren of te wijzigen, de vorm of de structuur om te gooien of op eender welke andere manier te trachten de broncode te vinden, op eender welke manier een met de mobiele applicatie en zijn inhoud verband houdend recht te verkopen, toe te kennen, er een sublicentie voor toe te kennen, of over te dragen.

1.5. In geval van geschillen is het Belgisch recht van toepassing en zullen enkel de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Nijvel bevoegd zijn.

© Frédéric Dechamps - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

672 bezoekers online

Wie zijn wij ?

In het kielzog van MeteoBelgique zag MeteoBelgië een paar jaar later in 2006 het levenslicht. MeteoBelgië heeft kunnen profiteren van het groeiproces en de vermaardheid van zijn grote broer om aan de Nederlandstalige gemeenschap van ons land een betrouwbare website voor te stellen op het gebied van weersvoorspellingen, klimaatanalyses en realtime waarnemingen.

Volg ons

FacebookTwitter